Lexington, Federico Tesio to Air on ESPN2 April 21